Mycomedica hory
Informační lišta

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci,

 v souladu s článkem 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR) si Vás dovolujeme informovat o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje, a proto Vám poskytujeme tyto základní informace o jejich zpracování a přístupu k nim:

 

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, Spisová značka:  C 27282 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Sídlo: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, e-mail: info@MycoMedica.cz (dále jen „TCM POINT“).

 

2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Účelem zpracování Vašich osobních údajů a právním základem pro jejich zpracování je uzavření a plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností TCM POINT prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mycomedica.cz, www.mycomedica.pl, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl a  www.yaomedica.sk (dále jen „Smlouva“), včetně případného řešení práv z vadného plnění (reklamace), jakož i plnění povinností společnosti TCM POINT vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje, které o Vás společnost TCM POINT zpracovává, pocházejí ze zdrojů, které jste nám poskytl/a v souvislosti s uzavřením Smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů. Nemáte povinnost Vaše osobní údaje společnosti TCM POINT poskytnout, avšak poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření Smlouvy a pro její plnění. Bez poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů není možné Smlouvu se společností TCM POINT uzavřít. Kromě Vámi sdělených údajů mohou Vaše osobní údaje pocházet také z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík.

Pro účely plnění Smlouvy provádí společnost TCM POINT zpracování Vašich identifikačních údajů (jméno a příjmení); kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo dodací adresu); fakturačních údajů (číslo účtu a bankovní spojení); údajů o objednaném zboží (druh a množství); údajů souvisejících s platbou za toto zboží (způsob zaplacení); a údajů souvisejících s doručením zboží (způsob dopravy nebo osobní odběr). Pro vyřízení Vašich požadavků, dotazů, námitek či stížností zpracovává společnost TCM POINT Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i obsah vzájemné komunikace, v nezbytně nutném rozsahu pro účely plnění Smlouvy nebo řešení nároků s ní souvisejících.

Společnost TCM POINT zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně také identifikační a doručovací údaje pro účel přímého marketingu. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku. Společnosti TCM POINT zpracovává Vaše osobní údaje jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců. Společnost TCM POINT však tyto údaje nepoužívá k rozhodnutím na bázi automatizovaného zpracování; pouze vyhodnocuje na základě údajů získaných z provozu internetového obchodu chování kupujících a tyto výstupy může na základě svého oprávněného zájmu využít pro účely přímého marketingu. Proti takovému profilování můžete podat námitku.

 

3. Příjemci osobních údajů

Společnost TCM POINT může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:

-   svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro svoji běžnou činnost a realizaci smluvního vztahu s Vámi, například dodavatelům informačních technologií, obchodním zástupcům, účetním, daňovým a právním poradcům apod.;

-  jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti TCM POINT (například soudům, Policii ČR apod.).

Společnost TCM POINT nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) ani žádné mezinárodní organizaci.

 

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy u společnosti TCM POINT po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu trvání promlčecí lhůty jakéhokoli nároku vyplývajícího z této Smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Po uplynutí této doby společnost TCM POINT Vaše osobní údaje vymaže, ledaže bude oprávněna nebo povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního důvodu, např. po dobu vedení případných soudních sporů až do doby konečného vypořádání všech vzájemných nároků podle občanského zákoníku nebo zákona o ochraně spotřebitele, nebo za účelem plnění povinností uložených dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a/nebo zákonem o účetnictví.

Pokud společnost TCM POINT zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u společnosti TCM POINT uloženy nejdéle po dobu, na kterou jste jí udělil/a svůj souhlas s takovým zpracováním, nejdéle po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do doby jeho odvolání, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu společnosti TCM POINT budou Vaše osobní údaje uloženy nejdéle do uplynutí doby pěti let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se společností TCM POINT. Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude společnosti TCM POINT archivovat po dobu, kterou jí ukládá zvláštní právní předpisy, zejména  zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví a/nebo zákon o archivnictví.

 

5. Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči společnosti TCM POINT právo na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracovává a na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Dále můžete společnost TCM POINT požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává nebo můžete požádat za podmínek níže uvedených o výmaz Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz můžete vůči společnosti TCM POINT uplatnit jen tehdy, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování; vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu; Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; Vaše osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Dále máte vůči společnosti TCM POINT právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete proto požádat, aby společnost TCM POINT omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste popřel/a přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby bylo možno přesnost Vašich osobních údajů ověřit; zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte omezení jejich použití; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely jejich zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti TCM POINT převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V případech zpracování Vašich osobních údajů na základě Smlouvy nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste společnosti TCM POINT poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil/a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Tím však není dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů založená na Vašem souhlasu.

Máte právo vznést vůči společnosti TCM POINT námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě jejího oprávněného zájmu jako správce (včetně profilování) nebo pro účely přímého marketingu. Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení lze odvolat také kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailovém obchodním sdělení.

Máte také právo být informován společností TCM POINT v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, když je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Ve vztahu k automatizovanému zpracování osobních údajů máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek, námitek nebo stížností můžete kdykoliv kontaktovat společnost TCM POINT e-mailem nebo poštou na adresách uvedených pod bodem č. 1 této informace. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: https://www.uoou.cz

 

6. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává společnost TCM POINT korektně, zákonným a transparentním způsobem, přičemž je shromažďuje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely uvedené v této informaci. Vaše osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou  zpracovávány, jsou také přesné a v případě potřeby aktualizované, jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, jsou zpracovány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Společnost TCM POINT odpovídá za dodržování těchto Zásad zpracování osobních údajů a je schopna jejich dodržování kdykoliv doložit.

Tato informace o zpracování osobních údajů je umístěna na webových stránkách společnosti TCM POINT, a to na  www.mycomedica.cz,   www.mycomedica.pl,   www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.pl a www.yaomedica.sk.

V Polici nad Metují dne 20.5.2022

Zdeňka Schirlová, jednatelka

TCM POINT s.r.o.

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vhledejte nejbližšího terapeuta, prodejce nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory